Amb l’afany de poder oferir-los un servei especialitzat, el nostre despatx es troba dividit en les següents àrees:
.

 
Àrea de Consultoria Empresarial
Estudis de viabilitat de Projectes Empresarials
Anàlisi d’Inversions
Disseny i Seguiment de Pressupostos
Implementació de Sistemes de Costos
Valoració econòmica d’empreses
Informes d’evolució interanual de Societats
Assessorament financer i gestió de tresoreria
.
Àrea Fiscal
Planificació fiscal a empreses i particulars
Gestió periòdica de Tributs
Representació davant l’Agència Tributària en casos d’Inspeccions i Reclamacions
Informació de les novetats Fiscals: exempcions, bonificacions, ...
Presentació Intrastat
Comunicacions altes, baixes i modificacions
 
Àrea de Serveis Comptables
Assessorament en el desenvolupament i tancament de l’exercici
Elaboració d’estats comptables i comptabilitats
Confecció de Comptes Anuals
Accés al nostre programa de comptabilitat i seguiment des del nostre despatx
Adaptació del pla comptable a les necessitats d’informació personalitzada
.
Àrea de Serveis Jurídics
Mercantil
Constitució de tot tipus de Societats
Dissolucions i liquidacions
Fusions, adquisicions i escissions
Contractes necessaris per al desenvolupament de l’activitat
Procediments judicials derivats de l’activitat mercantil o personal
Reclamació de deutes
Altres
Contractes d’arrendament i compra-venda
Revisió de tot tipus d’acords, contractes i escriptures
Assistència legal
.
 
Protecció de dades
Informes d'Adequació a la Normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Manuals de funcions i Obligacions del personal amb accés a Dades de Caràcter Personal
Confecció de contractes
Elaboració de Documents de Seguretat
Comunicació de fitxers davant l'AEPD
Auditories de Seguretat i assessorament en matèria de protecció de dades
Altres Serveis
Auditories, Informes i Certificacions especials
Intermediació en assumptes laborals
Assessorament i tramitació d’ajudes i subvencions a les empreses
Tràmits davant d’Organismes Oficials
Selecció de serveis bancaris i financers
 
c/ Pintor Borrassà 21 bx, 08205 Sabadell
Tel. 937 247 102
Fax 937 251 425